Site Loader

Allt om medeltiden i Sverige

Svensk medeltids olika epoker

Drottning Margareta

Religion i Sverige under medeltiden

Kung Magnus och hans liv

Medeltida krig med svensk inblandning

Medeltiden pågick från omkring år 500 e.Kr. och fram till början av 1500-talet. Tiden före medeltidens början brukar kallas antiken och tiden efter för den tidigmoderna perioden. I början av 400-talet e.Kr. föll Västrom och en tid med stora folkvandringar började i Europa. I det forna Västrom invandrade olika germanska folkslag och nya riken med nya kungar började växa fram. Östrom klarade sig däremot bättre undan folkvandringarna. Där hade man en stabilare handel och fler självägande bönder som var lojala mot den östromerska staten än i Västrom. Vid medeltidens början hade alltså Västrom fallit medan Östrom fortfarande fanns kvar. 

  • Medeltiden pågick mellan 500 e.Kr – 1500-talet 
  • Det feodala systemet som slår igenom i Europa kommer inte till Sverige 

Den tidiga medeltiden 

Den tidiga medeltiden räknas från medeltidens början till ungefär år 1050. I Europa, norr om Medelhavet, var fyra femtedelar täckt av skog och människornas enkla redskap gjorde det svårt för dem att röja undan skogen. Här och där fanns det små uppodlade områden som människor lyckats röja. Det fanns knappt några farbara vägar, utan människor fick rida på stigar, vilket gjorde att det fanns få vagnar. Istället använde man sig av de stora floderna i Europa som till exempel Elbe, Donau och Rhône för att ta sig fram. De större delarna av Europa var glest befolkade och många människor levde på svältgränsen. 

De flesta människorna var jordbrukare och de vanligaste grödorna var råg och vete. Eftersom järn var dyrt var redskapen ofta gjorda av trä och mycket primitiva. Avkastningen av jordbruket var mycket låg, dels på grund av de dåliga redskapen, men även för att jorden utarmades. Folk hade för lite boskap, vilket gav dem små mängder gödsel att gödsla åkrarna med. Detta ledde i sin tur till att åkrarna vartannat år behövde återhämta sig. Dessutom behövde man spara skörd för att kunna använda som sådd till nästa års skörd. En dålig skörd kunde på så sätt göra att en hel familj svalt. 

Vikingatiden 

Skandinaverna hade länge handlat med kontinenten, men började mot slutet av 700-talet att ge sig ut på plundringståg. Resorna blev ofta en blandning av handel och plundring, men utvecklades till att även innebära kolonisering. I väster koloniserades Atlantöarna norr om Skottland och delar av England och Irland. De tog sig även österut längs ryska floder mot Svarta havet och Kaspiska havet. Precis som i de södra delarna av Europa hade hjulplogen en stor inverkan på jordbruket och gjorde det effektivare. Det ledde i sin tur till att befolkningen ökade. Vid kusterna fiskade man och sill blev en viktig handelsvara. 

Vid vikingatidens början fanns det inga skandinaviska riken, utan de växte fram mellan 800–1200-talet. Tidigare hade människor mötts i tinget för att gemensamma beslut. Det fanns alltså inga större riken, men däremot fanns det små sammanhängande områden som kallades land. Landen hade egna hövdingar som ledde gruppen i till exempel krig. Danmark, Norge och Sverige växte sakta fram genom strider mellan hövdingarna. Sverige var sist att enas och blev ett enat rike först vid mitten av 1200-talets. Finland blev inget enat rike, utan tillhörde istället Sverige från 1200-talet. Kungen skulle se till att freden och ordningen hölls och leda försvaret om något område blev angripet. 

Digerdöden 

Digerdöden kom till Norden år 1349, det vill säga under senmedeltiden, med ett pestsmittat skepp som kom till Bergen i Norge. Smittan spred sig därefter till både Sverige och Danmark och även där skördade den många offer. Trots att Norge drabbades värst lades mellan en tredjedel och en fjärdedel av gårdarna ned i Småland. Det tog lång tid, ända till 1400-talets slut, innan befolkningsantalet hade återhämtat sig. Den minskade befolkningen ledde till att bönderna betalade mindre arrende och fick det på så sätt lite bättre. Eftersom det saknades arbetskraft började fler och fler satsa på boskapsskötsel och smör blev en viktig handelsvara. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *